Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 78006

On-line

Právě připojeni - hostů: 5 Zápis z jednání VV OSH Sokolov 9.3.2010

Dne 9.3 2010 místo: Chodov hasičská zbrojnice

Přítomní: David Grůza, Petr Majer, Miroslav Lukáš, Ing. Jiří Kiss (OORV), Tomáš Katzer (OORM), František Turanský (OKRR)

Nepřítomni: František Matoušek, Ing. Štefan Fuska (OORP)

Body k jednání

1 - Předání věcí do rukou nového starosty OSH Davidu Grůzovi oproti podpisu
K předání nedošlo na jednání VV OSH a bylo starostou panem Matouškem přislíbeno , že bude provedeno do 12.3. 2010.
2- Návrh starosty OSH aby při kontrole účetnictví OSH Sokolov pomohl předsedovi OKRR pan Ing. Kiss a pan Zapf
Navržení souhlasili a výbor tuto pomoc schválil.
3 – Předání novému starostovi OSH Davidu Grůzovi bankovní účet OSH a kreditní kartu a poté tento účet zmrazit.
Tento postup byl odsouhlasen VV OSH.
4 – Návrh starosty OSH aby členskou evidenci okresu Sokolov i nadále vedl 1. náměstek starosty OSH Sokolov pan Majer
5 - Shromáždění představitelů SDH
6 – Plán práce na funkční období VV OSH Sokolov
7 – Projednání návratu SDH Loket do OSH Sokolov
Návrh byl projednán a schválen. Starosta OSH dořeší se starostou OSH Karlovy Vary otázku zaplacených a odvedených příspěvků za rok 2010.
8 – Projednání rozpočtu OSH Sokolov na rok 2010
9 – Sponzorství OSH Sokolov
10 – Evidence SDH okresu na SH ČMS
Pan Zapf předložil nevyplněnou tabulku, kterou obdržel od paní Hladíkové z SH ČMS. Tato tabulka není aktualizovaná od roku 2005 a je potřeba tuto aktualizaci provést. Toto provede pan Zapf.
11 – Inventarizace majetku OSH Sokolov
12 – Webové stránky a informovanost SDH okresu Sokolov
Panem Zapfem byla podána informace o možnosti zhotovit internetové stránky OSH Sokolov. Bylo dohodnuto, že pan Zapf zajistí vytvoření prvního návrhu a ten předloží na jednání VV OSH.
13 – Nevyplacené dotace


14 – Pracovní cesta starosty OSH Sokolov
Byla schválena pracovní cesta starosty OSH do Ruska. Tuto cestu organizuje a hradí HVP a.s. pro všechny okresní starosty v ČR.
15 – e-mail OSH Sokolov
16 – Cestovní náhrady OSH vyplácené členům VV OSH Sokolov
Všichni členové VV OSH a vedoucí odborných rad si schválili, že pro rok 2010 nebudou nárokovat proplácení cestovních výdajů.

Bod 1. a 3.
Nově zvolený starosta OSH Sokolov byl pověřen výkonným výborem o převzetí funkce a s tím spojené dokumentace a majetku od bývalého starosty OSH pana Františka Matouška. Pan Grůza jej má kontaktovat a domluvit termín převzetí věcí a majetku potřebných pro starostu OSH Sokolov.

Bod 2.
pro 4 proti 0 zdržel se 0


Bod 4.
pro 3 proti 0 zdržel se 1

Bod 5.
Bylo projednáno v jakých měsících by se mělo konat shromáždění představitelů SDH okresu Sokolov navrženy byly měsíce Květen a Prosinec s tím, že se touto otázkou bude zabývat příští výkonný výbor OSH Sokolov.

Bod 6.
Starosta OSH Sokolov dostal za úkol zpracovat plán práce na funkční období VV OSH Sokolov

Bod 7.
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Žádost SDH Loket bude nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha číslo 1.

Bod 8.
Tento bod bude i nadále ve sledování a jednání VV OSH předpokládaný návrh rozpočetu na rok 2010 bude v měsíci dubnu.
Panem Zapfem bylo navrženo, aby starosta a jeden náměstek mohli bez VV OSH rozhodovat do částky 10 000 Kč a nad 10 000 Kč bude muset rozhodnout VV OSH a o tomto návrhu bylo hlasováno.
pro 4 proti 0 zdržel se 0

Bod 9.
Pan Zapf navrhl abychom požádali o finanční podporu města a obce v okrese Sokolov. Tato podpora bude jednorázová pro letošní rok a budou vytvořeny darovací smlouva na činnost OSH. Tímto úkolem byl pověřen navrhovatel a o tomto návrhu bylo hlasováno
pro 4 proti 0 zdržel se 0

Bod 10.
Pan Zapf ve spolupráci s panem Majerem mají za úkol doplnit Evidenční tabulku SDH pro ústředí SH ČMS.

Bod 11.
Výkonným výborem OSH Sokolov bylo projednáno kdo by měl mít na starosti inventarizaci majetku OSH Sokolov po jednohlasné shodě byl tento úkol předán okresní kontrolní a revizní radě.

Bod 12.
Výkonným výborem OSH Sokolov bylo rozhodnuto o zřízení webových stránek okresního sdružení hasičů a tím dosažení větší informovanosti všech hasičů z našeho okresu.
pro 4 proti 0 zdržel se 0

Bod 13.
Nově zvolený starosta OSH byl informován o nezaplacení faktury za školení vedoucích mládeže, které proběhlo v roce 2009 společně s okresem Karlovy Vary na hotelu Berghof v Jáchymově. Bylo zjištěno, že dotace na tento účel byla vyčerpána a ústředím SH ČMS řádně vyplacena jak s ní bylo naloženo ovšem VV OSH Sokolov neví.
Proto tento bod zůstává ve sledování a bude řešen na dalším sezení VV OSH Sokolov.

Bod 14.
Starosta informoval výkonný výbor OSH o nabídce ředitelky HVP a.s. účastnit se informačního semináře v Petrohradě v Rusku ve dnech 14-17.5 2010.

Bod 15.
Pan Ing. Kiss nabídl vytvořit e-mail pro okresní sdružení hasičů Sokolov a tento návrh byl jednohlasně schválen a úkolem pana Ing. Kisse je tento e-mail vytvořit, seznámit VV OSH a vedoucí odborných rad o jeho založení jménu a heslu a o podmínkách užívání.

Bod 16.
Výkonný výbor rozhodl o nevyplácení cestovních náhrad členům VV OSH Sokolov.
pro 4 proti 0 zdržel se 0


Nadále se ukládá
- bývalému starostovi OSH dodat opravený a doplněný zápis z jednání shromáždění představitelů SDH ze dne 19.12 2009
- bývalému starostovi dodat opravený a doplněný zápis z jednání VV OSH ze dne 12.1 2010
- starostovi OSH Sokolov oslovit SDH a požádat je o doporučení členů na proškolení rozhodčích požárního sportu
- vedoucímu OORM uspořádat ve druhé polovině roku 2010 školení rozhodčích mládeže
- panu Zapfovi a starostovi OSH vytvořit položkový rozpočet OSH Sokolov pro rok 2010


Zapisovatel: David Grůza ……………………………….

Ověřovatelé: Petr Majer ……………………………….

Miroslav Lukáš ……………………………..