Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 78001

On-line

Právě připojeni - hostů: 5 Zápis ze shromáždění představitelů SDH okresu Sokolov 19.12.2009

19.12.2009 v Habartově


Přítomni : dle presenční listiny Petr Kvak , Radek Vodrážka, František Matoušek, Štefan Fuska, Václav Barborka, Jan Hurda, Karel Lisa, Antonín Polák, Vladislav Čáník, Marie Kastlová, Miroslav Lukáš, Karel Vrba, Josef Babka, Tomáš Tonhauser, Ladislav Zapf
Omluveni : p. Ptáček, p. Leňka
Hosté : František Hanus člen ÚVV SHČMS, Stanislav Hubáček starosta OSH Karlovy Vary, Petr Jelínek starosta OSH Cheb, David Grůza, Petr Balák HVP.

1. Zahájení, volby zapisovatele, ověřovatelů, návrhové a mandátové komise, schválení programu jednání.
Zapisovatel : Radek Vodrážka
Ověřovatelé zápisu : Štefan Fuska, Petr Kvak
Návrhová a mandátní komise : Tomáš Tonhauser, Karel Lisa
Hlasování : Schváleno jednomyslně

2. Program jednání schválen jednomyslně bez připomínek
3. Zpráva o činnosti OSH
Starosta OSH Sokolov, František Matoušek přivítal přítomné starosty SDH okresu Sokolov, hosty, omluvil nepřítomné a přečetl program jednání. Požádal přítomné o projevení úcty minutou ticha kamarádům, kteří nás v minulé době opustili. Vyjmenoval písemné materiály, které byly starostům SDH předány při presentaci v písemné podobě. Závěrem přečetl zprávu o činnosti OSH Sokolov za období od roku 2004 do 2009, kterou obdrželi všichni přítomní v písemné podobě. Ostře podotknul, že VV OSH vůbec nefunguje a že se do funkcí se dostali pouze lidi, kteří se chtěli pouze zviditelnit a nosit hvězdy na ramenech, ale činnost nevyvíjí. Doporučil při jakékoliv volbě byly kandidáti vybíráni svědomité, a aby z řad volených to byly právě členové, kteří mají zájem ve zvolené funkci si řádně plnit svěřené úkoly a účastnit se jednání. Upozornil, že výkon jakékoliv funkce je časově náročná a proto je třeba zvážit zda volený funkcionář je schopen tento časový nápor zvládnout. Apeloval na to, aby se neopakovala situace z let minulých, kdy členové VV OSH Sokolov odstoupil z důvodů časového vytížení ve svém soukromém životě. Doporučil aby, aby nově zvolení funkcionáři podepsali slib, aby si uvědomili důležitost a odpovědnost ze své funkce. Sdělil, že k 31.12.2009 byla ukončena smlouva o nájmu kanceláře OSH Sokolov v ul. Nádražní 31, z důvodu přislíbení kanceláře na HZS Karlovarského kraje ÚO Sokolov. Konkrétní termín přidělení kanceláře bude upřesněn v průběhu měsíce ledna 2010. Dále sdělil, že bude poctěn, pokud bude moct dále vést toto Okresní sdružení hasičů Sokolov, za předpokladu, že bude mít kolem sebe schopné lidi, kteří budou usilovat o úspěšný chod OSH Sokolov. Přítomní podpořili cíle a fakta uvedeny ve zprávě starosty OSH
Hlasování : Schváleno jednomyslně

4. Zprávy odborných rad :
Vzhledem k tomu, že nebyli přítomní vedoucí odborných rad nebyly zprávy z OORM a OORV a OORP zprávy nebyly obdrženy. Bylo uloženo vedoucím OOR, Velitelů p. Jiřímu Kiššovi, a bývalému vedoucímu OOR mládeže p. Šimralovi o zpracování zpráv a zaslání těchto prostřednictvím e-mailů jednotlivým starostům SDH okresu Sokolov s termínem do 31.ledna 2010
Hlasování : Schváleno jednomyslně

5. Členské příspěvky : Byl předložen 1. návrh starosty OSH Sokolov p. Matouška o zvýšení členského příspěvku pro mladé hasiče z 50,-Kč/rok na 100,-Kč/rok, a Hasiče ze 100,-Kč/rok na 200,-Kč/rok.
Hlasování : pro 3 proti 12 zdržel se 0 Výsledek - neschváleno
Byl předložen 2. návrh starosty SDH Chodov pana Zapfa o navýšení členských příspěvků pro mladé hasiče na 100,-Kč/rok a hasiče 100,-Kč/rok, a důchodce všech kategorií 100,-Kč/rok
Hlasování : Schváleno jednomyslně

Závěr : Členské příspěvky se od 1.1.2010 se schvalují ve výši 100,-Kč/rok pro mladé hasiče , 200,-Kč/ pro hasiče a 100,-Kč pro důchodce všech kategorií, Příspěvky budou odevzdány ze základních organizací do 15.3.2010 a následně do 31.3.2010 budou odvedeny členské příspěvky na SHČMS Praha.
Projekt DOROST : David Grůza předložil přítomným projekt na podporu rozvoje Dorostenců v Okrese Sokolov a Karlovarském kraji. Požádal, aby pro rok 2010 bylo z rozpočtu OSH Sokolov byla uvolněna částka 50% nákladů na soustředění každého řádně evidovaného Dorostence u OSH Sokolov. Částka se bude pohybovat v řádů 2000,-Kč/rok na člena. Přesná částka bude upřesněna, neboť se bude snažit sehnat granty a dotace a co nepokryjí tyto prostředky budou vyčísleny pro OSH Sokolov. Dále požádal přítomné starosty SDH aby projednali na svých VVH o schválení dofinancování zbylých nákladů Dorostenců ze svých organizací ve výši 25% . Dorostenec si poté uhradí zbylých 25%
Vysvětlil důležitost zachovat a rozvíjet Dorosteneckou základnu,neboť toto je chybějící článek mezi Mladým a Dospělým hasičem.
Projekt byl schválen včetně financování .
Hlasování : Schváleno jednomyslně

6. Zpráva Okresní kontrolní revizní rady. – pan starosta OSH Sokolov František Matoušek sdělil, že OKRR nefunguje od roku 2005, neschází se a není možné v současné době, předložit jakoukoliv dokumentaci.Chod Okresního sdružení Sokolov bylo zajišťováno včetně financování pouze starostou OSH p. Matouškem, což je u vedeno ve Zprávě o činnosti OSH Sokolov. Starosta dále doporučil zvolit nové členy OKRR kteří budou mít zájem pracovat v této radě.
Hlasování : pro 12 proti 0 zdržel se 1 Výsledek Schváleno

7. Volba členů Výkonného výboru OSH Sokolov a OORM, ORV, ORP

Starosta OSH Sokolov p. František Matoušek, předložil přítomným návrh na dovolení členů VV OSH ve složení
1. Náměstek starosty OSH p. Petr Majer
2. Náměstek starosty OSH p. David Grůza

Pan Ladislav Zapf předložil 1. protinávrh ve složení
Starosta OSH p. Petr Balák
1. Náměstek starosty OSH p. Ladislav Zapf
2. Náměstek starosty OSH p. Martin Kasal

Pan Miroslav Lukáš předložil 2. Protinávrh ve složení
Starosta OSH p. František Matoušek
1. Náměstek starosty OSH p. Ladislav Zapf
2. Náměstek starosty OSH p. Petr Majer
Hlasování : Protinávrh p. Lukáše pro 3 proti 12 zdržel se 0 výsledek Neschváleno
Protinávrh p. Zapfa pro 0 proti 13 zdržel se 2 výsledek Neschváleno
Návrh p. Matouška pro 13 proti 0 zdržel se 2 výsledek SCHVÁLENO

Dovolení dalších 2 členů VV OSH:
1. Člen VV OSH p. Ladislav Zapf
Hlasování : pro 12 proti 0 zdržel se 3 výsledek SCHVÁLENO
2 Člen VV OSH Sokolov p. Miroslav Lukáš
Hlasování : Schváleno jednomyslně

Dovolení členů Okresní kontrolní revizní rady :
Starosta OSH Sokolov, předložil návrh složení rady
1. Předseda OKRR p. Haasová
2. Člen OKRR p. Běloch
3. Člen OKRR p. Pivarčiová
Hlasování : Schváleno jednomyslně

Dovolení členů Okresní odborné rady velitelů :
Starosta OSH Sokolov předložil návrh složení rady
1. Velitel OORV p. ing. Kišš
2. Člen OORV p. Rosocha
3. Člen OORV p. Beneš
Hlasování : pro 12 proti 0 zdržel se 3 výsledek SCHVÁLENO
Dovolení členů Okresní odborné rady mládeže :
Starosta OSH Sokolov předložil návrh složení rady
1. Vedoucí OORM p.Katzer
2. Člen OORM p. Kastlová
3. Člen OORM p. Bokor
Hlasování : Schváleno jednomyslně

Dovolení členů Okresní odborné rady prevence :
Starosta OSH Sokolov předložil návrh složení rady
1. Vedoucí OORP p.ing. Fuska
2. Člen OORP p.Port ml.
3. Bude dovolen
Hlasování: Schváleno jednomyslně

8. Zabezpečení valných hromad SDH
Starosta OSH Sokolov p. Matoušek apeloval na dodržení termínu odevzdání hlášení o činnosti jednotlivých SDH za rok 2009 do 31.1.2010!!. Valné hromady SDH se budou konat do 28.2.2010 a aby starostové do 31.12.2009 nahlásili termín svých Valných hromad. Dále sdělil návrh o konání jarního Shromáždění delegátů SDH okresu Sokolov, které se uskuteční 6.3.2010 na hasičské stanici v Chodově od 10.00 hodin. Poprosil o vyplnění formuláře kandidátů do Výkonného výboru a odborných rad Okresního sdružení hasičů Sokolov a Krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje. Zdůraznil, že je zapotřebí vybrat kandidáty důstojně a svědomitě, abychom měli ve zvolených funkcích to nejlepší a nejzkušenější z našich řad.
Hlasování : Schváleno jednomyslně
9. Klíč k určení delegátů na Shromáždění delegátů SDH okresu Sokolov
Starosta OSH Sokolov předložil návrh, který určí počet delegátů na Shromáždění delegátů SDH okresu Sokolov s tím, že do 50 členů členské základny (včetně MH) budou delegování 2 řádní členové. Členská základna s počtem nadalších 50 členů vyšle +1 dalšího delegáta. ( příklad : při členské základně 100 členů budou vysláni 3 delegáti)
Hlasování: Schváleno jednomyslně

10. Oceňování – statut vyznamenání
Starosta OSH Sokolov, předložil návrh, že návrhy na ocenění budou předkládány ke schválení v termínech do 30.3. a do 30.10. daného roku. Zdůraznil, že je zapotřebí dodržet statut vyznamenání a že nebudou akceptovány návrhy, ke kterým budou pouze strohé informace k oceňovaným subjektům. Ostře reagoval na protest pana Ladislava Zapfa, že v dnešní době si připadá že musí o vyznamenání doslova žebrat a že se jedná o byrokracii. Starosta v tomto směru zdůraznil, že je potřeba brát ocenění členů s větší důstojností a je zapotřebí si uvědomit, že je to v podstatě jediná možnost jak dát najevo ocenění píli a přínos oceněného v dané společenosti. Také upozornil, že tak jak se medaile a ocenění udělují, tak je možnost ocenění odebírat. Většina podpořila návrh a výrok starosty OSH
Hlasování : pro 13 proti 0 zdržel se 1 Výsledek SCHVÁLENO

 

11. Návrh rozpočtu
Starosta předložil přítomným návrh rozpočtu OSH Sokolov na rok 2010. K tomuto se rozvinula diskuze s návrhem o rozšíření položky o rezervu, rozpočet pro Projekt Dorost. Přítomní doporučili Návrh rozpočtu schválit s tím, že bude upraven do 6.3.2010 a předložen na jarním shromáždění představitelů SDH
Hlasování : Schváleno jednomyslně

12. Hlavní zaměření OSH Sokolov na rok 2010-2015.
Postavení hasičů ve společnosti
1)V úzké spolupráci s představiteli obcí, státní správy, poslanci a senátory Parlamentu ČR,
dalšími orgány, institucemi, občanskými sdruženími a podnikateli, zvýšit úsilí o zlepšení
podmínek nutných k zabezpečení činnosti dobrovolných hasičů. Za tímto účelem
vyhledávat vhodné možnosti na všech stupních, včetně navrhování potřebných
legislativních změn.

2)Působit na veřejnost ve smyslu zvyšování se společenského uznání hasičů s důrazem na
nezastupitelnou činnost dobrovolných hasičů.

3)Sledovat navrhované změny právních předpisů v požární ochraně i v dalších oblastech s
cílem iniciovat a prosazovat zájmy hasičů.

4)Vytvářet podmínky :
a)pro zapojení vybraných organizačních celků jednotek SH ČMS do mezinárodní pomoci
při živelních pohromách i mimořádných událostech.
c)pro rozvoj spolupráce s dalšími občanskými sdruženími a svazy, zejména se sdruženími a
svazy, které mají svoji činnost obdobně zaměřenou jako SH ČMS.

II.
Výstavba sdružení
1)V činnosti Sdružení v souladu se stanovami SH ČMS zlepšovat činnost organizačních
jednotek Sdružení.

2)Zkvalitnit systém přenosu informací uvnitř SH ČMS s přihlédnutím na www stránky SH
ČMS, KSH, OSH a SDH. opírat se o přijaté Stanovy SH ČMS a s plnou odpovědností a
důsledností prosazovat jejich dodržování.

3) Nadále vylepšovat zavedený program evidence členské základny, pružně a aktuálně
reagovat na oprávněné připomínky uživatelů s cílem jeho využití v maximálně možném
počtu organizačních jednotek sdružení.

4) Prohlubovat spolupráci s krajskými orgány samosprávy i státní správy, s pověřenými
obcemi a s obcemi s rozšířenou pravomocí s cílem vytvořit pro činnost sdružení a zejména
sborů dobrovolných hasičů (SDH) v kraji ty nejlepší podmínky

5) Rozvíjet odbornou úroveň funkcionářů SH ČMS, organizovat školení a semináře , vytvářet
studijní a metodické pomůcky (Universita 3. věku, školení starostů OSH, hospodářů,
ekonomů atd.)

6) Usilovat o získání státních a jiných dotačních prostředků, které jsou určeny k rozvoji
činnosti SH ČMS včetně provozních nákladů všech článků, za tímto účelem aktivně
sledovat průběžně vyhlašované grantové programy a v rámci možností na ně reagovat
zpracováním projektů.

 

III.
Podpora činnosti jednotek SDH obcí a jejich odborná příprava
1)Za hlavní poslání každého člena SH ČMS považovat připravenost k provádění zásahů při
požárech, živelních pohromách, technických a jiných havárií v duchu „Bližnímu ku pomoci
– vlasti ku prospěchu“.

2)Vyhledávat a získávat členy SH ČMS pro činnost v hasičských jednotkách, spolupůsobit při
zřizování těchto jednotek a požárních hlídek. Připravovat nejlepší členy SH ČMS pro
funkce velitelů, strojníků a pro další funkce v požární ochraně.

3)Upozorňovat odpovědné subjekty a hledat společně s nimi možnosti, jak výrazně zlepšit
zanedbalý stav v oblasti osobní ochrany a bezpečnosti práce členů dobrovolných
hasičských jednotek a jak zlepšit technické vybavení v těchto jednotkách. Zabezpečovat
potřebnou údržbu vlastních i svěřených prostředků a zařízení.

4)Působit na zlepšení systému odborné přípravy tak, aby odborná příprava velitelů, strojníků
a dalších funkcí v požární ochraně byla dostupná širšímu počtu aktivních členů SH ČMS
zařazených v hasičských jednotkách při zachování kvality odborné přípravy, s cílem
zajištění jejich lepší zastupitelnosti v jednotkách.

5)Působit na pořádání prověřovacích a taktických cvičení, pořádat kvalifikační hasičské
soutěže, memoriály, pohárové soutěže, mládežnické soutěže i další prospěšné akce za
účelem zvýšení odborné úrovně členů SH ČMS a působení na veřejnost. K tomu využívat
možnosti mezinárodní spolupráce hasičů.

6)Podílet se na rozvoji efektivního systému likvidace požárů, havárií a jiných mimořádných
událostí.

IV.
Preventivně výchovná oblast
1) Získávat a odborně připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost členy
sdružení, vybavovat je potřebnými informacemi a pomůckami a vést je k úzké spolupráci
s obcemi, právnickými i fyzickými osobami s cílem předcházení vzniku požárů i jiných
nebezpečí.

2) Zprostředkovávat veřejnosti hlavní zásady požární ochrany pro oblast občanského života i
podnikatelskou činnost vyjádřené v právních a technických předpisech ČR a EU. Působit
tak na vyšší úroveň péče o bezpečný domov provádění výrobní a jiné činnosti a na
zvyšování právního vědomí společnosti v oblasti požární ochrany.

3) Propagovat a informovat veřejnost o činnosti hasičů. (tiskové konference, tiskové zprávy ).

4) Působit na veřejnost s cílem motivovat ji pro dobrovolnou činnost v požární ochraně a
k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí.

5) Rozvíjet a zdokonalovat výtvarnou a literární soutěž „ Požární ochrana očima dětí „. za
tímto účelem úzce spolupracovat s HZS, jak při vyhlašování, propagaci, tak při
vyhodnocování
V.
Oblast ochrany obyvatelstva
1) Rozvíjet spolupráci s HZS ČR v oblasti ochrany obyvatelstva a rozvíjet koncepci ochrany
obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020

2) Podporovat specializované kurzy v ÚHŠ a CHH z oblast ochrany obyvatelstva

3) Získávat členy SH ČMS k základní odborné přípravě velitelů družstev v oblasti ochrany
obyvatelstva.
VI.
Práce s mládeží
1) Zabezpečit a důsledně věnovat pozornost činnosti mladých hasičů v duchu získávání
znalostí a dovedností v oblasti PO a její historie. Pomocí plnění celostátní hry Plamen a
celoroční činnosti dorostu zdůraznit příslušnost k SDH s jejich osobní přípravou jako
potencionálních nástupců pro převzetí úkolů v rámci svých sborů.

2) Uvést do praxe aktualizovaný vzdělávací systém pro mládež SH ČMS – odznaky
odborností a specializací.

3) Rozvíjet oblast vzdělávání vedoucích a instruktorů kolektivů mladých hasičů zejména
pomocí vzdělávacích kurzů, seminářů a letních škol.

4) Aktivně se podílet na tvorbě a připomínkování legislativních norem a předpisů, které se
přímo dotýkají oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase jako jsou např. Zákon o
veřejně prospěšných organizacích a nový návrh Zákona o dobrovolnictví a
dobrovolnické službě a další.

5) Usilovat o získání státních a jiných dotačních prostředků, které jsou určeny k rozvoji
celoroční činnosti mládeže SH ČMS včetně provozních nákladů všech článků.

6) Pokračovat v nastartovaném trendu pořádání celostátních propagačních a presentačních
akcí (Festival Přípravky SH ČMS, Propagační jízda a další).

7) Dle možností a potřeb rozvíjet publikační a propagační činnost na úseku mládeže SH
ČMS.

8.)podporovat projekt DOROST
VII.
Oblast společenského dění, historie a muzejnictví
1)Zachovávat hasičské tradice.

2)Dbát o ochranu historických materiálů a dokumentace z činnosti hasičstva.

3)Rozvíjet a podporovat Aktiv a kluby ZH, mezilidské vztahy a kulturně společenskou
činnost.

5)Rozvíjet činnost uměleckých hasičských souborů a další zájmovou činnost hasičů.

 

 

VIII.
Ekonomická oblast
1)Hledat nové možnosti získání finančních prostředků pro činnost SH ČMS.

2)Pečovat a rozšiřovat nemovitý i movitý majetek ve vlastnictví a v péči SH ČMS.

5)Zvýšit podíl členů SH ČMS pojištěných u Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., a
podporovat obchodní činnost Výzbrojny požární ochrany, a. s.
7) Usilovat o zvýšení prostředků z grantů pro SH ČMS
Přítomní tento návrh akceptovali a podpořili.
Hlasování : Schváleno jednomyslně

13. DISKUZE
Diskuze se vedla převážně k financování OSH Sokolov, k rozpočtu a obsazení funkcionářů, dále byla vedena k přípravě Shromáždění delegátů SDH okresu Sokolov, Konkrétní podněty z diskuze byly zodpovězeny přímo při projednávání jednotlivých oddílů. Nebyly položeny dotazy, které bylo nutné řešit dodatečně a zvlášť na ně odpovídat jednotlivým diskutujícím. Byl vyzván k diskuzi p. František Hanus, který v průběhu jednání diplomaticky odpovídal na případné dotazy přítomných za což sklidil potlesk a poděkování. Do diskuze byl vyzván i pan Balák, který přednesl několik faktů o Hasičské Vzájemné pojišťovně, jaké jsou výše provizí, jak pojišťovnu rozvíjet a podporovat. Starosta OSH Sokolov František Matoušek připojil také informace o Výzbrojně požární ochrany a vyzval přítomné aby se snažili z pozice svých postů podpořit VPO a.s. především pak spolupracovat se svými kmenovými jednotkami SDH obcí, při nakupování výzbroje a výstroje..

14. Závěr
Závěrem starosta OSH Sokolov, poděkoval všem přítomným, hostům, členům JSDHO Habartov, za poskytnutí zázemí k jednání. Popřál všem příjemné svátky ,pohodu zdraví v osobním životě a v Novém roce 2010.

Zapsal : Radek Vodrážka

Ověřil : Štefan Fuska

Petr Kvak

 

 

 

 

 

 

 


U S N E S E N Í
ZE SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SDH OKRESU SOKOLOV ZE DNE 19.12.2009
Shromáždění představitelů SDH Okresu Sokolov
Schvaluje:

1. Volbu zapisovatele, ověřovatelů a návrhové a mandátové komise
2. Program jednání shromáždění představitelů SDH okresu Sokolov
3. Zprávu starosty p. Františka Matouška o činnosti OSH Sokolov za rok 2004-2009
4. Navýšení členských příspěvků OSH Sokolov s platností od 01.01.2010
5. Návrh rozpočtu OSH Sokolov s omezením do 6.3.2010
6. Projekt DOROST a financování
7. Volbu členů Výkonného výboru OSH Sokolov, členů Odborné rady mládeže, Odborné rady velitelů, odborné rady prevence, kontrolní a revizní rady a zvolení 2 nových členů VV OSH Sokolov
8. Zprávu o zabezpečení Valných hromad SDH okresu Sokolov
9. Klíč k určení počtu delegátů na Shromáždění delegátů SDH okresu Sokolov
10. Oceňování členů a subjektů v rámci OSH Sokolov
11. Hlavní zaměření činnosti OSH Sokolov na rok 2010-2015
Neschvaluje :
1. Zprávu Odborné rady mládeže – nepředloženo
2. Zprávu Odborné rady velitelů – nepředloženo
3. Zprávu Kontrolní a revizní rady – nepředloženo
4. Hospodaření OSH Sokolov za rok 2009 – není zpráva KRR
Bere na vědomí .
1. Připomínky a podněty z diskuze
2. Zašle zápis ze Shromáždění představitelů SDH e-mailem jednotlivým představitelům

Zpracoval : František Matoušek

Ověřil : Štefan Fuska
Petr Kvak

V Sokolově dne 30.12.2009