Kontakt

OSH Sokolov

Komenského 232
Březová u Sokolova
356 01

info@oshso.cz

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Statistika

Počet zobrazení článků : 77990

On-line

Právě připojeni - hostů: 7 Zápis z jednání VV OSH Sokolov 16.3.2010

Dne 16. 3. 2010 Místo: Chodov, požární stanice

Přítomni: David Grůza, Ladislav Zapf, Miroslav Lukáš, František Turanský (OKRR), Tomáš Katzer (OORM), Ing. Jiří Kiss (OORV)
Nepřítomni: Petr Majer, František Matoušek
Omluveni: Ing. Štefan Fuska
Hosté: Petr Balák s dcerou

Starosta OSH Sokolov předložil ověřený zápis ze dne 9. 3. 2010 a v rychlosti byly projednány jeho jednotlivé body.
Bod 6 ve sledování, bod 5 ve sledování, bod 8 ve sledování, bod 9 ve sledování, bod 13 ve sledování.

Starosta předložil návrh, že z tohoto sezení VV OSH bude pořízen audio záznam.
Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Starosta přivítal hosta Petra Baláka s dcerou, který byl pozván na základě písemné žádosti SDH Loket o přeregistraci zpět do okresu Sokolov. Pan Balák uvedl důvody, které jsou již v dnešní době pominuty, osobně předstoupil jako jednatel SDH Loket a opětovně přednesl svou žádost o přeregistraci.
Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
P. Balák na dotaz p. Ing. Kisse přednesl rozdíly mezi OSH Karlovy Vary a OSH Sokolov.

Starosta předložil písemnou formu odstoupení člena VV OSH Sokolov p. Františka Matouška. Tato žádost je bez vlastnoručního podpisu, a tudíž nebyla VV přijata. Starostovi se ukládá odeslat p. Matouškovi tuto rezignaci zpět a požádat jej o doplnění jeho podpisu.

Starosta předložil rezignaci z funkce 1. náměstka starosty OSH Sokolov p. Petra Majera. Tato žádost o rezignaci z funkce byla VV přijata a zároveň p. Petr Majer z důvodu obsazenosti VV nemůže zastávat jinou funkci ve vedení OSH Sokolov.

Starosta předložil návrh, aby p. Petr Balák se stal členem VV OSH Sokolov, jelikož byl při volbách dne 6. 3. 2010 prvním nezvoleným kandidátem pod čarou. Na nejbližším shromáždění představitelů SDH bude potvrzen do funkce.
Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

P. Miroslav Lukáš dostal za úkol oslavit p. Bělocha z SDH Habartov, zda by měl zájem stát se členem OSH Sokolov.

Starostou byl předložen návrh, aby v příloze k registračnímu listu byl napsán pouze starosta OSH, 2. náměstek, člen VV a předseda OKRR.
Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0


Starosta předložil návrh, že z důvodu odstoupení p. Petra Majera z funkce 1. náměstka starosty bude 2. náměstek starosty OSH společně se starostou OSH členem VV KSH.
Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Předsedovi OKRR p. Turanskému byly předány starostou dokumenty od p. Matouška a to:
ústřižek o zaplacení školení vedoucích mládeže z dotace MŠMT na Berghofu v Jáchymově
pokladní deník od 1. 1. 2010 do 15. 3. 2010 s výsledkem pokladny + 23. 181, 70 KČ.
příjmové pokladní doklady za přijaté členské příspěvky z roku 2010 od jednotlivých SDH. Některé bez podpisu a některé bez razítka OSH. VV se ukládá, aby kontaktovali starosty SDH a zeptali se jich, v jaké výši odvedli příspěvky za rok 2010.
bankovní účet, přehled od 1. 1. 2010 do 28. 2. 2010 se zůstatkem na účtě +964 KČ
faktura na kancelářský materiál v ceně 562 KČ
3x výpis z účtu OSH u KB, které souhlasí s výpisy obdrženými od KB

V pondělí dne 15. 3. 2010 byl p. Grůza na pobočce KB v Chodově. Zrušil podpisová práva p. Matouška a p. Šimrala a nechal na účet udělat svůj podpisový vzor. Dále nechal zrušit bankovní kartu a přístup k internetovému bankovnictví.

Od 19. 12. 2009 ani jedním sezením VV OSH Sokolov nebylo schváleno, aby se vyplatily jakékoliv finanční prostředky firmě MAD, které předložil p. Matoušek jako dluh. Přesto se v přehledu pokladny objevila položka dne 12. 2. 2010 VP 00005 60.800 KČ vedena jako doplacení půjčky firmě MAD.


Stav pokladny k 1. 1. 2010 byl 7.146,70 KČ a bankovního účtu 1.575,30 KČ.


P. Zapf a pan Turanský předložili zprávu o zpracování účetnictví za období 2004 – 2009 s následujícím výsledkem:

r. 2004
- faktura za základní školy Horní Slavkov na částku 2.720 KČ, kde není doložena smlouva
- dluh Hornickému domu v Sokolově na částku 16.725 KČ, resp. dluh po p. Kulakovi, bez doložení smlouvy nebo potvrzení o uhrazení dluhu
- půjčka od firmy MAD 66.288 KČ. Na tuto částku není vystavena žádná smlouva a neexistuje žádný zápis o schválení této půjčky. Vratka této půjčky v r. 2004 20.000 KČ.
- nájem kanceláře 33.445 KČ. Smlouva byla uzavřena až v sedmém měsíci roku 2004. Za kancelář mělo být vyplaceno 4.200 KČ měsíčně, ale ve skutečnosti v r. 2004 bylo za kancelář placeno 9.240 KČ měsíčně. Kancelář se tudíž zaplatila celoročně s tím, že podle smlouvy jsme jí měli v užívání až od července 2004.
- nebylo podáno daňové přiznání
- sponzorský od HVP a. s. 1.000 KČ, na které není podáno daňové přiznání

r. 2005
- uzavřená smlouva o dílo s Danou Matouškovou na 2 x 4.500 KČ – soutěž v Horním Slavkově. Opět se zde objevuje půjčka od firmy MAD 70.000 KČ bez doložení jakékoliv smlouvy a vratka ve výši 42.000 KČ.
- není podáno daňové přiznání

r. 2006
- dvě smlouvy o dílo 2 x 15.000 KČ, do pokladny vráceno pouze 15.000 Kč, p. Matoušek si 15.000 KČ nechal
- nezaplacena zálohová daň
- půjčka od firmy MAD ve výši 88.215 KČ, vratka půjčky 40.000 KČ, opět bez jakékoliv smlouvy o půjčce

r. 2007
- není doložen počáteční stav pokladny
- uzavřeny tři smlouvy o dílo 77.670 Kč, do pokladny zpět vráceno 52.000 KČ
- nezaplacena zálohová daň
- půjčka od firmy MAD 51.000 KČ, vratka 54.200 Kč, opět bez jakékoliv smlouvy o půjčce
- nájem kanceláře 46.200 Kč, což odpovídá jedenácti zaplaceným měsíců v roce 2007

r. 2008
- čtyři smlouvy o dílo ve výši 75.000 Kč, vráceno pouze 50.250 Kč, p. Matoušek zbytek částky opět nevrátil, na smlouvách jsou přelepovány pracovní hodiny
- nezaplacena zálohová daň
- půjčka od firmy MAD 51.000 KČ, vratka půjčky 41.000 KČ, bez jakékoliv smlouvy o půjčce
- okresní kolo mužů a žen v Chodově 14.166 Kč, bývalý starosta OSH p. Matoušek na tuto soutěž dodal pouze poháry. V roce 2008 doklad na ústředí SH ČMS pronájem stadionu, pronájem časomíry, což se neshoduje, jelikož tyto položky hradilo SDH Chodov.
- faktury na hodinky, náramky, řetízky ve výši 6.200 KČ
- faktura na alkohol ve výši 4.182 KČ

r. 2009
- sedm smluv o dílo ve výši 76.880 KČ, do pokladny vráceno 56.342 KČ, p. Matoušek nevrátil ze smluv o dílo
- nezaplacena zálohová daň
- půjčka od firmy MAD ve výši 39.000 KČ, vratka půjčky 101.000 Kč bez doložení smlouvy o půjčce

Dále byla p. Zapfem předložena tabulka, kde jsou vyčísleny částky od r. 2004 do r. 2009 za nájmy, smlouvy, vratky ze smluv, půjčky OSH od firmy MAD, vratky půjček firmě MAD.

Vyplacené smlouvy – 259.500 KČ = 179.542 KČ vráceno = rozdíl 79.958 KČ
Půjčky MAD – 365.492 Kč = 359.000 vráceno = rozdíl 6.492 Kč

Doklady účetnictví z r. 2004 do r. 2009 jsou vytištěny v programu EPV od firmy Borkovec ve verzi 1/2008, tudíž doklady z roku 2008 – 7 – 6 – 5 – 4 jsou tištěny ve verzi programu 1/2008.

Doklady o údajném zapůjčení financí MAD pro OSH Sokolov jsou podle VV OSH neplatné, jelikož nejsou doloženy smlouvami, příjmovými doklady ani ničím jiným.
Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

P. Zapf po návštěvě finančního úřadu zjistil, že nebylo předáno potvrzení o zaplacení daní za minulá léta, jak bylo bývalému starosti VV OSH Sokolov uděleno, aby tak učinil

P. Zapf navrhnul, aby p. Ing. Kiss, p. Grůza a p. Ing. Hora navštívili finanční úřad a dali do pořádku daně. P. Ing. Kiss ve spolupráci s p. Horou domluví termín návštěvy na finančním úřadě.
Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Návrh změny bodu z minulého VV OSH, že cestovní náklady nebudou čerpány v okrese Sokolov. Cesty jako jsou Přibyslav, Praha při jednání budou proplaceny na základě cestovního příkazu.
Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

P. Ing. Kissem přednesena zpráva ze zasedání OORV, která bude nedílnou součástí tohoto zápisu.

P. Katzerem přednesena zpráva ze zasedání OORM, která bude nedílnou součástí tohoto zápisu.

P. Zapf předložil tabulku s kontakty a adresami na SHD v okrese Sokolov.

Www stránky OSH Sokolov zůstávají ve sledování do příštího sezení VV OSH.

Na shromáždění představitelů sborů okresu Sokolov budou podávány tyto informace:
Ing. Kiss účetnictví
p. Katzer, p. Grůza hospodáři
p. Lukáš agenda SDH
p. Zapf hlášenky a jejich vyplňování
p. Balák a p. Zapf evidence členů OSH Sokolov
Všem starostům SDH Sokolov se předem rozešle prostřednictvím emailu konání školení a bude na jednotlivých starostech, koho na školení vyšlou.

Návrh, aby p. Balák s p. Zapfem převzali evidenci členů okresu Sokolov. Starostovi se ukládá přebrat od P. Majera program + hesla a zjistit stav evidence našeho okresu.
Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Ukládá se vytvoření rozpočtu starostou OSH a p. Zapfem.

P. Ing. Kiss se ohradil proti předložené rezignaci p. Matouška se slovy „Je plná lží a pomluv“.

 

Přílohy:
žádost OSH o zapůjčení kanceláře v Březové u Sokolova
žádost SDH Loket o přeregistraci do OSH Sokolov
rezignace p. Majer
zpráva OORV
zpráva OORM

 

Zapisovatel David Grůza ………………………..

Ověřovatel Ladislav Zapf ……………………….

Miroslav Lukáš ……………………………